Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Zgoda na zabieg – kiedy jest „ważna”, czyli prawnie obowiązująca?

Zgoda na zabiegZgoda na zabieg – kiedy jest „ważna”, czyli prawnie obowiązująca?

W świetle przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek uzyskać prawnie obowiązującą zgodę pacjenta na zabieg.

Co to oznacza w praktyce?
Zgoda na zabieg – co to oznacza, że zgoda jest prawnie obowiązująca?

Prawnie obowiązująca zgoda na zabieg musi być wyrażona przez:

  • pacjenta pełnoletniego, nieubezwłasnowolnionego i będącego w pełni władz umysłowych. W zastępstwie pacjenta dorosłego i nieubezwłasnowolnionego zgodę zastępczą na leczenie planowe może wyrazić jedynie sąd opiekuńczy (nie może tego zrobić nawet najbliższa osoba z rodziny, ponieważ podpis osoby nieuprawnionej nie czyni zgody ważną). Pacjent, który nie będzie w stanie zrozumieć znaczenia wyrażonej zgody z uwagi na: podeszły wiek, stan somatyczny/psychiczny, znajdowanie się pod wpływem alkoholu/środków odurzających nie należy do tej kategorii. Powyższe wykluczenia dotyczą także sprzeciwu na interwencję medyczną. Sprzeciw wyrażony przez pacjenta niekompetentnego jest nieważny i nie może być podstawą odstąpienia od zabiegu
  • rodziców / opiekunów prawnych – w przypadku małoletnich
  • przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej (ustanowionego decyzją sądu)
  • małoletniego, który ukończył 16 lat i jego opiekuna prawnego lub częściowo ubezwłasnowolnionego i jego przedstawiciela ustawowego – zgodę muszą wspólnie wyrazić obydwa równouprawnione podmioty. Nie wystarczy tylko zgoda jednego z nich, a gdy zachodzi konflikt pomiędzy nimi – rozstrzyga go sąd opiekuńczy

bezpłatna konsultacja prawna

Zgoda na zabieg – czy Ty jako pacjent masz prawo wymusić na lekarzu określone działania?

Pacjent nie może wymusić na lekarzu zabiegu, niewynikającego ze wskazań medycznych lub sprzecznego z aktualną wiedzą medyczną, czy też powodującego uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Lekarz nie może zgodzić się na taki zabieg, tłumacząc się, że wykonał go na życzenie pacjenta.

Zgoda na zabieg – co musisz o tym wiedzieć?

Przed wyrażeniem oświadczenia woli (zgody lub sprzeciwu) przez pacjenta, powinien być on poinformowany przez lekarza o:

  • rodzaju zabiegu wraz uzasadnieniem tego wyboru
  • innych możliwościach leczenia
  • ryzyku oraz rokowaniach zabiegu w przypadku podjęcia, jak i jego zaniechania

Przekaz informacji powinien odbyć się w zrozumiałej dla pacjenta formie i z inicjatywy lekarza (a nie dopiero na żądanie/pytanie pacjenta), a także powinien być wyczerpujący.

zadzwoń teraz

Zgoda na zabieg – czy zawsze musi być wyrażona w formie pisemnej?

W przypadku zabiegów operacyjnych/metod diagnostyki/leczenia o podwyższonym ryzyku, wymaga się zgody pisemnej. Wyjątkiem jest pacjent, który mimo zrozumienia informacji i podjęcia decyzji – nie może/nie umie się podpisać.  W takim przypadku lekarz powinien udzielić informacji i uzyskać zgodę pacjenta w obecności świadków (osób bliskich pacjentowi/innych członków personelu medycznego), którzy następnie potwierdzą fakt zgody podpisami w dokumentacji medycznej. Zgoda na zabieg nie została wyrażona, jeśli pacjent musiał podpisać: tzw. zgodę blankietową (zgodę na „wszystko, co będzie konieczne”); nieczytelny lub ogólnikowy formularz zgody; tylko zgodę na przyjęcie do szpitala.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych stoi na straży praw pacjenta

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych walczy o poprawę jakości opieki medycznej w Polsce, jak również wspiera i edukuje poszkodowanych pacjentów.

Nie bój się poprosić o pomoc. Jeżeli podejrzewasz, że lekarz popełnił błąd, niezwłocznie skontaktuj się z nami 722 080 080 i uzyskaj bezpłatną poradę!

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz – to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!