Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Jak działa Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych? Przewodnik dla pacjenta

Jak działa Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Czym zajmuje się Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych na podstawie wniosku i dołączonej dokumentacji medycznej orzeka, czy doszło do zdarzenie medycznego, co pozwala uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w czasie o wiele krótszym niż w przypadku sprawy sądowej.

Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zajmuje się błędami medycznymi wynikającymi z udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w szpitalu, po 1 stycznia 2012r.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek do Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć w terminie 1 roku od dnia dowiedzenia się o:

 • zakażeniu
 • uszkodzeniu ciała
 • rozstroju zdrowia
 • śmierci pacjenta

Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od wystąpienia samego zdarzenia medycznego. O ustalenie zdarzenia medycznego wnioskować może osoba poszkodowana lub jej przedstawiciel ustawowy.

W przypadku śmierci pacjenta sprawę zgłaszają spadkobiercy (wymagane jest zakończenie postępowania spadkowego). Wniosek składamy do jednostki wojewódzkiej właściwej ze względu na siedzibę szpitala.

bezpłatna porada

Więcej o błędach medycznych

Co powinien zawierać wniosek?

  • Dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL);
  • Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeżeli dotyczy);
  • Imiona i nazwiska spadkobierców w tym wskazanie, który z nich reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed komisją (jeżeli dotyczy);
  • Adres do doręczeń;
  • Dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital;
  • Uzasadnienie wniosku (należy dokładnie opisać co jest przedmiotem wniosku, jaki skutek i szkodę wywołało dane zdarzenie medyczne);
  • Wskazanie przedmiotu wniosku (zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć pacjenta);
  • Propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta w łącznej kwocie nie wyższej niż 100 000 zł przy zakażeniach, uszkodzeniach ciała lub rozstroju zdrowia oraz 300 000 zł w przypadku śmierci pacjenta;
  • Dowody uprawdopodobniające okoliczności zdarzenia medycznego (w tym dokumentacja medyczna);
  • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców (jeżeli dotyczy);
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za złożenie wniosku; opłatę uiszcza się na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.

Zadzwoń teraz

Jakie są koszty postępowania i kto je ponosi?

 1. Opłata przy złożeniu wniosku;
 2. Koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków/dochodów osób wezwanych przez komisję;
 3. Wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego koszty postępowania ponosi Wnioskodawca.

Gdy Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wyda orzeczenie o zaistnieniu zdarzenia medycznego, wtedy koszty ponosi podmiot leczniczy prowadzący szpital, nawet gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. (Jeśli wnioskodawca zaakceptuje kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, nie ma możliwości wystąpienia w tej sprawie z powództwem do sądu cywilnego.).

Koszty ponosi ubezpieczyciel, jeśli w terminie nie przedstawi propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jak przebiega postępowanie przed komisją?

Kompletny wniosek wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przekazuje niezwłocznie kierownikowi szpitala i ubezpieczycielowi, którzy mają 30 dni na ustosunkowanie się do roszczeń od daty otrzymania.

W ciągu 4 miesięcy Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wydaje orzeczenie wraz z uzasadnieniem.

Wnioskodawca, kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciel szpitala mogą wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania od dnia jego otrzymania.

Gdzie szukać pomocy?

Zagadnienia prawne oraz medyczne są niezwykle skomplikowane, jak również bywają trudne do zrozumienia. Jeżeli doszło do błędu medycznego i potrzebujesz pomocy, zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Nasi prawnicy od 20 lat pomagają poszkodowanym pacjentom.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.
Nie pobieramy z góry żadnych opłat!
Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!