Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach MedycznychKomisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – czym jest Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest organem stwierdzającym o wystąpieniu zdarzenia medycznego związanego z zachowaniem podmiotu leczniczego niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną (nieprawidłowa diagnoza, leczenie, zastosowanie leku, uszkodzenie ciała, śmierć pacjenta).

Celem postępowania przed Komisją jest ustalenie, na podstawie całokształtu ujawnionych okoliczności, czy doszło do zdarzenia medycznego. W porównaniu do procesu cywilnego trwa znacznie krócej, jest mniej sformalizowane. Inicjuje je złożenie wniosku do Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala o ustalenie zdarzenia medycznego.

bezpłatna konsultacja prawna

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – elementy wniosku

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

  • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
  • spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta

Wniosek powinien zawierać dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL), adres doręczeń, dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital i jej adres, uzasadnienie zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej, propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia oraz dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku. Stanowi do duże ułatwienie – pacjent nie uprawdopodabnia zaistnienia zdarzenia jak wymaga tego postępowanie cywilne. W tym przypadku, spoczywa to na barkach Komisji.

zadzwoń teraz

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – koszty postępowania

Opłata za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego wynosi 200 zł. Jest to kwota stała w przeciwieństwie do procesu cywilnego, gdzie pacjent zobowiązany jest do uiszczenia 5% wartości dochodzonego roszczenia. Koszty postępowania ponosi zainteresowany składający wniosek.  W przypadku niepowodzenia i tym samym wydania orzeczenia na niekorzyść pacjenta, koszty postępowania nie powinny przekraczać 700 zł.

Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – wpływ na proces cywilny

Postępowanie przed Komisją kończy się wydaniem opinii. Nie jest ona wiążąca dla sądu. Stanowi jednak istotny dowód na poparcie tez prezentowanych przez stronę.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych może Cię przeprowadzić przez cały proces

Jeżeli podejrzewasz błąd medyczny, nie wahaj się i zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Możemy Ci pomóc zarówno w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jak też w sądzie cywilnym. Zadzwoń 722 080 080 i dowiedz się więcej.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!