Błąd medyczny, wszystko o błędach medycznych

Indukcja porodu

Indukcja poroduIndukcja porodu

Indukcja porodu polega na sztucznym pobudzeniu mechanizmów prowadzących do porodu przed jego naturalnym, spontanicznym rozpoczęciem. Jjest jedną z najczęściej stosowanych procedur we współczesnym położnictwie.

Rozwój perinatologii, a w szczególności metod nadzoru nad dobrostanem płodu, przyczynił się w dużej mierze do obserwowanego w ostatnich dziesięcioleciach podwojenia częstości indukcji porodu. Obecnie co piąta ciężarna jest poddawana tej procedurze. W grupie rodzących drogami natury odsetek ten sięga 30–40%.

Uzasadnieniem zastosowania indukcji porodu może być zmniejszenie umieralności i zachorowalności okołoporodowej płodu i noworodka, jak również zminimalizowanie powikłań u matki. Jednakże, jak każda interwencja medyczna, indukcja porodu wiąże się z także z ryzykiem występowania powikłań.

bezpłatna porada prawna

Indukcja porodu możliwe powikłania

W postępowaniu medycznym należy zawsze rozważyć ryzyko i korzyści związane z zastosowaniem indukcji porodu.

Z perspektywy dziecka przedwczesne zakończenie ciąży może się wiązać z występowaniem powikłań noworodkowych. Z drugiej strony postępowanie zachowawcze zwiększa ryzyko niedotlenienia i obumarcia wewnątrzmacicznego. Najczęściej do niedotlenienienia dochodzi z powodu niewydolnościi łożyska czy infekcji wewnątrzowodniowej w przypadkach rozwarcia szyjki macicy lub przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.

Indukcja porodu zmniejsza z jednej strony zagrożenie życia i zdrowia matki. Z drugiej zwiększa ryzyko przedłużonego porodu, atonii macicy, krwotoku porodowego oraz zakończenia porodu cięciem cesarskim.

Decyzja o wywołaniu porodu powinna zawsze być uzasadniona względami medycznymi i poprzedzona wyrażeniem pisemnej świadomej zgody przez ciężarną.

Indukcja porodu wskazania

Ciąża po terminie

Ciąża po terminie jest definiowana jako ciąża trwająca dłużej niż 42 tygodnie. Ryzyko ciąży po terminie jest największe w przypadku kobiet, których poprzednia ciąża również była po terminie porodu. W przypadku stosowania indukcji porodów w ciążach po terminie stwierdzono również niższą zachorowalność noworodków, w szczególności zmniejszenie ryzyka aspiracji smółki.

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych

Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed 37 tygodniem ciąży  (PPROM). PPROM występuje w 3% ciąż i jest odpowiedzialne za 1/3 porodów przedwczesnych. Indukcja porodu u ciężarnych z PPROM przed 34 tygodniem, przy braku objawów infekcji wewnątrzowodniowej, nie jest zalecana. Ze względu na wysokie ryzyko powikłań związanych z wcześniactwem. Zaleca się postępowanie wyczekujące z zastosowaniem cyklu steroidoterapii oraz profilaktycznej antybiotykoterapii.

Indukcja porodu u ciężarnych z PPROM pomiędzy 34 a 37 tygodniem, przy braku objawów infekcji wewnątrzowodniowej, nie jest zalecana. Nie zmniejsza bowiem ryzyka powikłań sepsy noworodkowej i może się wiązać z większym ryzykiem powikłań oddechowych u noworodka. Zaleca się postępowanie wyczekujące z zastosowaniem profilaktycznej antybiotykoterapii.

Podejrzenie dużej masy płodu

Każdy płód o masie powyżej 90 percentyla dla danego wieku ciążowego można uznać za zbyt duży w stosunku do wieku ciążowego. Szacowana masa ciała wynosząca 4500 g jest powszechnie stosowaną wartością graniczną służącą rozpoznaniu makrosomii. Makrosomia jest istotnym czynnikiem ryzyka porodu zabiegowego, a także niekorzystnych wyników okołoporodowych, w szczególności urazowych uszkodzeń matki i dziecka. 

Indukcję porodu przy podejrzeniu makrosomii można rozważyć po 39 tygodniu. Może ona wpłynąć na zmniejszenie ryzyka dystocji barkowej i porodu drogą cięcia cesarskiego. Indukcja porodu przy przewidywanej masie płodu > 4500 g nie jest zalecana ze względu na wysokie ryzyko dystocji barkowej.

Podejrzenie hipotrofii płodu

Określenie hipotrofii płodu, najogólniej mówiąc, odnosi się do płodów, których masa znajduje się poniżej 10 centyla w odniesieniu do wieku ciążowego i płody, które z przyczyn patologicznych nie wykorzystały swojego potencjału wzrastania i w przypadku których możemy mówić o wewnątrzmacicznym zahamowaniu wzrastania płodu (IUGR ). Indukcja porodu przy rozpoznaniu IUGR przed 34 tygodniem nie jest zalecana. Stanowi bowiem wysokie ryzyko powikłań związanych z wcześniactwem.

Indukcja porodu przy rozpoznaniu IUGR pomiędzy 34 a 36 tygodniem nie jest zalecana. Możliwe jest ryzyko powikłań związanych z późnym wcześniactwem. W ciążach z rozpoznanym IUGR bez objawów zagrożenia życia płodu zaleca się indukcję porodu po ukończeniu 37 tygodnia ze względu na zwiększone ryzyko obumarcia wewnątrzmacicznego płodu.

Ciąża bliźniacza

Ciąża bliźniacza wiąże się z wyższym w porównaniu z ciążą pojedynczą ryzykiem niepowodzeń położniczych, w tym zgonu wewnątrzmacicznego jednego lub obu płodów. Indukcja porodu w ciąży bliźniaczej jednokos-mówkowej dwuowodniowej, przy braku istnienia przeciwwskazań do porodu drogami natury, powinna być rozważona pomiędzy 36 a 37 tygodniem ciąży ze względu na zwiększone ryzyko obumarcia wewnątrzmacicznego płodu/płodów.

Indukcja porodu w ciąży bliźniaczej dwukosmów-kowej, przy braku istnienia przeciwwskazań do porodu drogami natury, powinna być rozważona pomiędzy 37 a 38 tygodniem ciąży ze względu na zwiększone ryzyko obumarcia wewnątrzma-cicznego płodu/płodów.
W ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej jednoowo-dniowej indukcja porodu jest przeciwwskazana.

Ciąża powikłana  nadciśnieniem tętniczym

Nadciśnienie tętnicze wikła około 10% ciąż i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań zarówno matczynych, jak i płodowych. Do powikłań obarczonych największą śmiertelnością należą stan przedrzucawkowy oraz krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego. Częściej również dochodzi do porodu przedwczesnego, zahamowania wzrastania wewnątrzmacicznego płodu oraz ukończenia ciąży cięciem cesarskim.

Indukcja porodu w ciąży z nadciśnieniem tętniczym niepowikłanym jest zalecana po 38 tygodniu ciąży ze względu na zwiększone ryzyko powikłań u matki.
W przypadkach występowania dodatkowych powikłań u ciężarnej z nadciśnieniem tętniczym należy rozważyć ukończenie ciąży, niezależnie od czasu jej trwania, w sposób adekwatny do sytuacji klinicznej.

Ciąża powikłana cukrzycą

Indukcja porodu w ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową powinna być rozważona po 38 tygodniu ze względu na zwiększone ryzyko powikłań płodowych.
W przypadku cukrzycy ciążowej indukcję porodu należy rozważyć po ukończeniu 39 tygodnia ciąży ze względu na zwiększone ryzyko powikłań płodowych.

W sytuacji podejrzenia nadmiernego wzrastania wewnątrzmacicznego płodu u ciężarnych z cukrzycą, jeśli szacowana masa płodu. Jezeli przekracza 4000 g i/lub różnica między przekątną brzucha płodu (AD) a wymiarem dwuciemieniowym główki płodu (BPD) wynosi ponad 2,6 cm, indukcja porodu jest nierekomendowana ze względu na zwiększone ryzyko dystocji barkowej.

Ciąża powikłana cholestazą

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych, która objawia się najczęściej w III trymestrze ciąży nasilonym świądem skóry. Rozpoznaje się ją na podstawie podwyższonego stężenia kwasów żółciowych i występuje u około 2% ciężarnych.

W przypadku wystąpienia cholestazy ciążowej zaleca się elektywne wcześniejsze ukończenie ciąży poprzez indukcję porodu. Termin rozwiązania uzależniony jest od aktualnego stężenia kwasów żółciowych. Po 34 tygodniu — 100 mmol/l i więcej,  po 36 tygodniu — 40–99 mmol/l,  po 38 tygodniu — 10–39 mmol/l.

Indukcja porodu u ciężarnych w zaawansowanym wieku rozrodczym

U kobiet w zaawansowanym wieku rozrodczym wzrasta ryzyko powikłań ciążowych, w tym niewyjaśnionego zgonu wewnątrzmacicznego i umieralności okołoporodowej matek. U kobiet w wieku ≥ 40 lat, będących w niepowikłanej ciąży, zaleca się indukcję porodu po 39 tygodniu ze względu na zwiększone ryzyko powikłań matczynych i płodowych.

Indukcja porodu metody

 • odklejenia dolnego bieguna pęcherza płodowego (metoda najmniej inwazyjna, stosowana w przypadku ciąż powyżej 41 tygodnia)
 • podania oksytocyny (syntetycznego hormonu, wywołującego skurcze) za pomocą kroplówki
 • podania dopochwowo żelu prostaglandynowego

W Polsce jako metodę wywołania/przyśpieszenia porodu często stosuje się przebicie pęcherza płodowego, choć technika ta niesie za sobą wzrost ryzyka powikłań. Według Światowej Organizacji Zdrowia metoda ta nie ma naukowego uzasadnienia.

Uboczne skutki indukcji porodu

 • skurcze są silniejsze i bardziej bolesne
 • wzrasta ryzyko niedotlenienia dziecka
 • wzrasta ryzyko krwotoku poporodowego, przedwczesnego oddzielenia się łożyska, uszkodzenia szyjki lub macicy
 • zwiększa się ryzyko cesarskiego cięcia

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca: „Nie powinno się wywoływać porodów dla wygody. W żadnym rejonie geograficznym odsetek takich porodów nie powinien przekraczać 10% (Zalecenia WHO „Poród nie jest chorobą”)”.

W Polsce odsetek porodów indukowanych lub przyspieszanych jest wysoki. Wynosi bowiem ponad 50%. Oznacza to, że ta procedura jest w polskich placówkach położniczych nadużywana.

zadzwoń teraz

Indukowanie porodu oksytocyną, a błąd okołoporodowy u noworodka

Jeśli oksytocyna jest podawana w niewłaściwej dawce lub jeśli lek wywołuje skurcze zbyt długie, zbyt silne lub zbyt częste, może odciąć dopływ tlenu dziecku. Brak przepływu tlenu ma szkodliwy wpływ na delikatny mózg dziecka. Niektóre z najczęstszych powikłań związanych ze stosowaniem leku oksytocyna to:

 • niepokój płodu
 • nadciśnienie (podwyższone ciśnienie krwi)
 • bradykardia zatokowa (wolne tętno)
 • tachykardia (szybkie tętno)
 • arytmia serca (zaburzenia normalnego rytmu serca)
 • kwasica płodu
 • uszkodzenie mózgu
 • encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna
 • porażenie mózgowe
 • drgawki noworodkowe
 • niska punktacja Apgar w ciągu pierwszych 5 minut po porodzie
 • krwotoki siatkówkowe (nieprawidłowe krwawienie naczyń krwionośnych w oku)
 • urazy głowy płodu, w tym krwotok mózgu
 • żółtaczka noworodkowa/hiperbilirubinemia
 • trwałe uszkodzenie OUN  lub mózgu
 • śmierć płodu z powodu niedotlenienia (zamartwica)

Wiele urazów okołoporodowych może wystąpić, gdy lekarze próbują przedłużyć poród drogą pochwową, zamiast wykonać cięcie cesarskie, w celu ratowania zdrowia i życia, zarówno matki jak i dziecka. Niewłaściwe użycie leków przyspieszających poród, może spowodować bardzo poważne i trwałe obrażenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby zespół medyczny zaangażowany w poród był właściwie wykwalifikowany we wszystkich procedurach położniczych. Ważne jest również, aby przestrzegał wytycznych i standardów opieki w odniesieniu do podawania leków, takich jak oksytocyna.

Indukowanie porodu oksytocyną, a błąd okołoporodowy u matki

Oprócz wielu zagrożeń, jakie stwarza oksytocyna dla dziecka, lek może również narazić matkę na niebezpieczeństwo… Z tego powodu lekarze powinni upewnić się, że decyzja o podaniu oksytocyny jest nie tylko bezpieczna dla dziecka, ale także dla matki. Urazy matek i powikłania związane z produktem oksytocyna obejmują:

 • nadmierne, silne i długotrwałe skurcze macicy
 • pęknięcie macicy i krwawienie
 • krwotok podpajęczynówkowy (krwawienie między mózgiem a cienką tkanką, która go pokrywa)
 • tachykardia, bradykardia, przedwczesne skurcze komorowe i inne arytmie serca
 • utrata krwi oraz afibrynogenemia (brak fibrynogenu w osoczu)
 • niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi)
 • nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi)
 • anafilaksja (zagrażająca życiu reakcja alergiczna)
 • nudności i wymioty
 • krwiak miednicy (nagromadzenie krwi w tkankach miękkich miednicy)
 • oderwanie łożyska
 • śmierć matki/śmierć płodu w związku z pozajelitowym zastosowaniem oksytocyny

Lekarz powinien indywidualnie rozważyć ryzyko i korzyści związane z zastosowaniem indukcji porodu w postaci podania oksytocyny syntetycznej. Z perspektywy dziecka, przedwczesne zakończenie ciąży może się wiązać z występowaniem powikłań noworodkowych. Z drugiej strony, postępowanie zachowawcze zwiększa ryzyko niedotlenienia i obumarcia wewnątrzmacicznego płoduspowodowanych m.in. niewydolnością łożyska, czy infekcją wewnątrzowodniową.

Indukcja porodu zmniejsza z jednej strony zagrożenie życia i zdrowia matki. Na przykład w ciąży powikłanej stanem przedrzucawkowym. Z drugiej zwiększa ryzyko przedłużonego poroduatonii macicykrwotoku porodowego oraz zakończenia porodu cięciem cesarskim.

Odszkodowanie od szpitala za poród – otoczymy Cię swoją opieką

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych zajmuje się dochodzeniem roszczeń za błędy przy porodzie. Jeżeli chcesz uzyskać najwyższe odszkodowanie od szpitala za poród, zadzwoń 722 080 080 lub napisz mail kontakt@krop.org.pl. Nasi specjaliści otoczą Cię swoją opieką.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

In Category: Bez kategorii

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!